Enmo Lin人像作品導覽

作品導覽語音: 

背影-語音請點我. 背影-水彩 

典藏女孩-語音請點我.典藏女孩-水彩

指-語音請點我.指-水彩

生日-語音請點我.生日-水彩

藍系-語音請點我藍系-水彩

躍-語音請點我.躍-水彩

舞-語音請點我.舞-水彩

凝思-語音請點我.凝思

回萌-語音請點我.回萌

如果-語音請點我.如果

你是誰-語音請點我.你是誰

我就是時尚-語音請點我-我就是時尚

異色-語音請點我-異色

--------------------